მთავარი ჩვენს შესახებ მომსახურება კვლევები უკუკავშირი
19 ივნისი
2011

სიახლე: რაც უფრო ახლოვდება სკოლის დამთავრების თარიღი, მით უფრო ხშირად ისმის კითხვა თუ სად გავაგრძელოთ სწავლა, ეს კითხვა მომავალ სტუდენტებზე ხშირად მათი მშობლების თავში ჩნდება, რადგან ხარისხიანი განათლება მთელ მომავალ ცხოვრებაზე იქონიებს გავლენას.


გინდათ რომ თქვენმა შვილმა მიიღოს ხარისხიანი განათლება და სწავლების შემდეგ იყოს სამუშაოთი უზრუნველყოფილი ცივილიზებულ ქვეყანაში ?

 

გთავაზობთ თქვენი შვილებისთვის შესანიშნავ შანსს  ,რომ მიიღონ ხარისხიანი  უმაღლესი განათლება მინიმალური ხარჯებით.

 

1 იანვრიდან 1999 წლის შევიდა ძალაში კანონი ჩეხეთის უმაღლესი სასწავლებლების შეასახებ. თანახმად ამ კანონისა  სტუდენტები  რომლებიც სწავლობენ  ბაკალავრის, მაგისტრის ან  დოქტორის  პროგრამებით  არ იტვირთებიან სწავლის  ხარჯებით .

 

ჩეხეთში  უმაღლეს სახელმწიფო  სასწავლებლებში სწავლა არის უფასო როგორც ჩეხეთის მოქალაქეებისთვის ასევე უცხოელებისთვის. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ჩეხური ენის ცოდნა.

ჩეხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში გაცემული დიპლომები მოქმედია ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში, რაც საშუალებას აძლევს კურს დამთავრებულს  გამოიყენოს თავისი ცოდნა მთელი ევროპის მაშტაბით.

თქვენი ბავშვი იცხოვრებს დასავლეთ ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაში,მიიღებს ევროპულ განათლებას, რაც მისცემს საშუალებას იმუშაოს სპეციალობით და მიიღოს სათანადო ანაზღაურება.

დაწვრილებით იხილეთ ”მომსახურების ” გვარდზე.26 დეკემბერი
2010

მოგილოცავთ დამდეგ ახალ 2011 წელს. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. კეთილი სურვილებით ”NP Consulting”.


მოგილოცავთ დამდეგ ახალ 2011 წელს. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. კეთილი სურვილებით ”NP Consulting”.


12 აპრილი
2010

ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე(სსმ III, 11.03.2010№ 26  მუხ.385)

რეგისტრირებულია
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროში 
სარეგისტრაციო კოდი
190.040.000.22.033.014.320

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N 157
2010 წლის 5 მარტი ქ. თბილისი

ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებებისამორტიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე


საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 183-ე  მუხლის მე-12 ნაწილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
მუხლი 1. 

1. დამტკიცდეს “ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესი”(დანართი N 1).
2. ამორტიზაციის დარიცხვის აღნიშნული წესი გავრცელდეს 2010 წლის პირველი იანვრისშემდგომ საგადასახადო პერიოდების მიხედვით ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებებზე.
მუხლი2. 
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კ. ბაინდურაშვილი


დანართი N 1

ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებებისამორტიზაციის წესი


 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
თუ პირი 2010 წლის პირველი იანვრის შემდგომი საგადასახადო პერიოდების მიხედვითერთ წელზე მეტი ვადით ლიზინგით გასცემს ამორტიზაციას დაქვემდებარებულ ძირითადსაშუალებებს, საგადასახადო მიზნებისათვის ოპერაცია ითვლება მომსახურების გაწევად.ამასთან,  ქონების იჯარა წარმოადგენს ლიზინგს, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგიპირობა:
ა) იჯარის ვადის დასრულების შემდეგ გათვალისწინებულია ქონებაზე საკუთრების უფლებისგადაცემა ან იჯარის მიმღებს უფლება ექნება, შეიძინოს ქონება ფიქსირებული ან იჯარისხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასით;
ბ) იჯარის ვადა აღემატება ძირითად საშუალებათა ეკონომიკური სამსახურის ვადის 75პროცენტს;
გ) იჯარით აღებული ქონების მოსალოდნელი ნარჩენი ღირებულება იჯარის ვადისდასრულებისას არ აღემატება ამ ვადის დასაწყისში ქონების საქართველოს საგადასახადოკოდექსის 183-ე მუხლის მე-11 ნაწილით განსაზღვრული საბალანსო ღირებულების 15პროცენტს. 
მუხლი 2. ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსისგანსაზღვრა და ამორტიზაციის დარიცხვა
1.  ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებები ჯგუფდება ცალ-ცალკე დათითოეული ძირითადი საშუალება, შენობა-ნაგებობის ანალოგიურად ითვლება ცალკე ჯგუფად.
2. 1000 ლარამდე ღირებულების ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალება ცალკე არჯგუფდება და მისი მიხედვით ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი არ დგება. 
3. თუ ლიზინგით გაცემამდე ძირითად საშუალებას არ ერიცხებოდა ცვეთა, მაშინ ძირითადისაშუალების ჯგუფის ღირებულებით ბალანსი განისაზღვრება იმ დანახარჯების მიხედვით,რომელიც გაწეულია აქტივის შესყიდვაზე, წარმოებაზე, მშენებლობაზე, მონტაჟზე,დადგმაზე, აგრეთვე სხვა ხარჯებზე, რომლებიც ზრდის აქტივის ღირებულებას.
მაგალითი 1:
საწარმომ 2010 წლის თებერვალში 90 000 ლარად შეიძინა და 5 წლით ლიზინგით გასცა 2სატვირთო ავტომობილი, ერთი ავტომობილის შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს,მეორე ავტომობილის    40000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
საწარმოს მიერ აღნიშნულ ავტომობილებზე შეიქმნება ცალცალკე ჯგუფები და პირველიავტომობილის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი განისაზღვრება 50000 ლარით, მეორეატომობილის 40000 ლარით.
4. თუ ლიზინგით გაცემამდე ძირითად საშუალება შესული იყო ექსპლუატაციაში დაერიცხებოდა ცვეთა, მაშინ უნდა განხორციელდეს შემდეგი პროცედურული ქმედებები:
ა) უნდა დადგინდეს აქტივის ნარჩენი ღირებულება. ამ მიზნით, საქართველოსსაგადასახადო კოდექსის 211-ე მუხლის თანახმად განსაზღვრული მისი პირვანდელიღირებულება, იმ საგადასახადო პერიოდების გათვალისწინებით, რომელშიც აქტივიიმყოფებოდა  ექსპლუატაციაში, უნდა შემცირდეს საქართველოს საგადასახადოკოდექსის 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისი ნორმით დარიცხული ამორტიზაციით.უსასყიდლოდ მიღებული და შესაბამის შემთხვევაში საწარმოს კაპიტალში შეტანილიაქტივის პირვანდელი ღირებულება განისაზღვრება მისი საბაზრო ფასით.
მაგალითი 2:
საწარმომ 2010 წლის თებერვალში 5 წლის ვადით ლიზინგით გასცა 2007 წელსექსპლოატაციაში გადაცემული სატვირთო ავტომობილი, რომლის შესყიდვის ღირებულებაშეადგენდა 45 000 ლარს. აღნიშნული ავტომობილი ირიცხებოდა პირველ ჯგუფში დაერიცხებოდა ცვეთა 20 პროცენტიანი განაკვეთით. ამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2010წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 100000 ლარს. 
მოცემულ შემთხვევაში:
სატვირთო ავტომობილის ნარჩენი ღირებულების დასადგენად მისი პირვანდელიღირებულება (45000 ლარი), უნდა შემცირდეს 2007, 2008 და 2009 წლებში დარიცხულიცვეთის თანხით 21960 ლარით (45000X20%)+(36000X20%)+(28800X20%). შესაბამისად,აღნიშნული ავტომობილის ნარჩენი ღირებულება, ლიზინგით გაცემის მომენტისათვის,იქნება 23040 (45000-21960) ლარი. 
ბ) გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულებით უნდა შემცირდეს იმ ჯგუფისღირებულებითი ბალანსი, რომლიდანაც ხდება ამ ძირითადი საშუალების გამოტანა;
მაგალითი 3:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის.
მოცემულ შემთხვევაში:
ლიზინგით გაცემულ ავტომობილზე შეიქმნება ცალკე ჯგუფი და მისი ღირებულებითი ბალანსიგანისაზღვრება 23040 ლარით, ხოლო პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 100000 ლარიშემცირდება აღნიშნული თანხით.
გ) თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით ლიზინგითგაცემული აქტივის ნარჩენი ღირებულება ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე მეტიაღმოჩნდება, ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და ნამეტი თანხაჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში. თუ ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებაზეგამოყენებული იყო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 183-ე მუხლის მე-13 ნაწილითგათვალისწინებული ამორტიზაციის დარიცხვის 100 პროცენტიანი წესი, აქტივის ნარჩენიღირებულება მთლიანად უნდა იქნეს ჩართული ერთობლივ შემოსავალში. 
მაგალითი 4:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ განსხვავებით, რომ პირველიჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2010 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 18000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
იმის გათვალისწინებით, რომ ლიზინგით გაცემული ავტომობილის ნარჩენი ღირებულება23040 ლარი აღემატება პირველი ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, ამ ჯგუფის ღირებულებითიბალანსი ნულს გაუტოლდება და სხვაობა 5040 ლარი (23040-18000) ჩაირთვება საწარმოს2010 წლის ერთობლივ შემოსავალში.
მაგალითი 5:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ განსხვავებით, რომ საწარმოს ლიზინგითგაცემული ავტომობილის ღირებულება 2007 წელს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის183-ე მუხლის მე-13 ნაწილით დადგენილი ნორმების შესაბამისად მთლიანად ქონდაგამოქვითული ერთობლივი შემოსავლიდან.
მოცემულ პირობებში:
ლიზინგით გაცემულ ავტომობილზე შეიქმნება ცალკე ჯგუფი და მისი ღირებულებითი ბალანსიგანისაზღვრება 23040 ლარით (45000-21960), ამასთან 23040 ლარი სრულად ჩაირთვებასაწარმოს 2010 წლის ერთობლივ შემოსავალში.
5. ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებას ამორტიზაცია დაერიცხება საგადასახადო წლისგანმავლობაში ლიზინგის ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრული მიმდინარე გადახდებისდისკონტირებული ღირებულების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს ამ ძირითადისაშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის ოდენობისა. 
მაგალითი 6:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ დამატებით, რომ საწარმომსალიზინგო ხელშეკრულებით ყოველი წლის ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი5000 ლარის ოდენობით. მოცემულ პერიოდში საბანკო კრედიტის სარგებლობის წლიურისაპროცენტო განაკვეთი 12 პროცენტია.
მოცემულ პირობებში:
მიმდინარე ღირებულების დისკონტირების ცხრილით 5 წლით 12 %-იან სესხზედისკონტირების კოეფიციენტია 3,605. შესაბამისად, სალიზინგო გადასახდელის მთლიანითანხიდან (25000 ლარი) ძირითადი ღირებულება იქნება 18025 (5000 X 3,605) ლარი,ხოლო საპროცენტო შემოსავალი 6975 ლარი (25000_18025).
შესაბამისად:
პირველი წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (5000 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებულიღირებულების ძირითადი ნაწილი იქნება 2837 ლარი (5000_(18025X12%), ხოლო საპროცენტოშემოსავალი 2163 ლარი (18025X12%). შესაბამისად, საწარმომ ლიზინგით გაცემულიძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი უნდა შეამციროს მიმდინარედისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 2837 ლარით, ხოლო საპროცენტოშემოსავალი (ქირა) 2163 ლარი ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
მეორე წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (5000 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებულიღირებულების ძირითადი ნაწილი იქნება 3177 ლარი (5000_(18025_2837)X12%), ხოლოსაპროცენტო შემოსავალი 1822 ლარი (18025_2837)X12%. შესაბამისად, საწარმომლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი უნდა შეამციროსმიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 3177 ლარით, ხოლოსაპროცენტო შემოსავალი 1822 ლარი ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
მესამე და მომდევნო პერიოდებში სალიზინგო გადასახდელის (5000 ლარი) გადანაწილებამოხდება ანალოგიური წესით. 
6. თუ ლიზინგის ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრული მიმდინარე გადახდებისდისკონტირებული ღირებულება გადააჭარბებს ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, სხვაობაჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში.  
7. თუ ლიზინგის ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ან იჯარის ვადისდასრულებისას მოიჯარის მიერ არ ხდება ძირითადი საშუალების გამოსყიდვა, მეიჯარევალდებულია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილისშესაბამისად, აღნიშნულ ძირითად საშუალებაზე მოახდინოს ამორტიზაციის გადაანგარიშება და შეიტანოს შესაბამის ჯგუფში, ხოლო გადაანგარიშების შედეგადმიღებული ნამეტი ჩართოს ამ წლის ერთობლივ შემოსავალში.
მაგალითი 7:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ დამატებით, რომ 2015 წლის თებერვალშისალიზინგო ხელშეკრულების ვადა გასვლისას არ განხორციელდა ლიზინგით მიღებულიავტომობილის გამოსყიდვა და იგი დაუბრუნდა მეიჯარეს (ლიზინგის გამცემს), 
მოცემულ პირობებში:
მეიჯარემ უნდა განახორციელოს აღნიშნულ ძირითად საშულებაზე ამორტიზაციისგადაანგარიშება, კერძოდ აღნიშნულ ავტომობილს 5 წლის განმავლობაში ამორტიზაციისსახით დაერიცხებოდა 15490 ლარი შემდეგი გაანგარიშებით:
(23040X20%)+(18432X20%)+(14746X20%)+(11797X20%)+(9438X20%)=15490.
შესაბამისად, მეიჯარემ აქტივი ნარჩენი ღირებულებით 7550 ლარი (23040-15490) უნდაშეიტანოს პირველ ჯგუფში.
ამასთან, მიღებულ სალიზინგო გადასახდელებიდან მიმდინარე დისკონტირებულიღირებულების ძირითადი ნაწილისა და გადაანგარიშებულ ამორტიზაციას შორის სხვაობა2535 ლარი (18025-15490) ჩაირთვება 2015 წლის ერთობლივ შემოსავალში და ლიზინგითგაცემული ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი (23040 ლარი)განულდება.
8. თუ ლიზინგის ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ან იჯარის ვადისდასრულებისას, მოიჯარის მიერ ხდება ძირითადი საშუალების გამოსყიდვა, მეიჯარევალდებულია აღნიშნული ძირითადი საშუალების მოიჯარისთვის მიწოდებისას მიღებულიან/და მისაღები თანხა, ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო აღნიშნული ჯგუფისღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლოს და ჯგუფის ღირებულება გამოიქვითოს ერთობლივიშემოსავლიდან.
მაგალითი 8:
მეორე მაგალითის მიხედვით საიჯარო ხელშეკრულების ვადის გასვლისას მოიჯარემგამოისყიდა ლიზინგით მიღებული ავტომობილი 10000 ლარად. ამ დროისათვის მისი ნარჩენიღირებულება მეიჯარესთან შეადგენს 7550 ლარს, გადასახდელად დარჩენილიდისკონტირებული ღირებულების თანხის ძირითადი ნაწილი მეიჯარეს არ გააჩნია.
მოცემულ პირობებში:
საწარმო (მეიჯარე) ვალდებულია ავტომობილის მიწოდებით მიღებული თანხა 10000ლარი, ჩართოს 2015 წლის ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითიბალანსი ნულს გაუტოლოს და ჯგუფის ღირებულება 7550 ლარი გამოქვითოს აღნიშნული წლისერთობლივი შემოსავლიდან
9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული, ძირითადი საშუალების მოიჯარისთვისმიწოდებისას მიღებული ან/და მისაღები თანხა, არ შეიძლება იყოს მიწოდებისმომენტისთვის ლიზინგის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელად დარჩენილი,მომსახურებიდან გამოყოფილი დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი თანხისა დაძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულების ჯამზე ნაკლები. 
მაგალითი 9:
მეორე მაგალითის მიხედვით საიჯარო ხელშეკრულების ვადის გასვლისას მოიჯარემგამოისყიდა ლიზინგით მიღებული ავტომობილი 6000 ლარად. ამ დროისათვის მისი ნარჩენიღირებულება მეიჯარესთან შეადგენს 7550 ლარს, გადასახდელად დარჩენილიდისკონტირებული ღირებულების თანხა მეიჯარეს არ გააჩნია.
მოცემულ პირობებში:
იმის გათვალისწინებით, რომ ძირითადი საშუალების მოიჯარისთვის მიწოდებისას მისაღებითანხა (6000 ლარი), არ შეიძლება იყოს მიწოდების მომენტისთვის ლიზინგისხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელად დარჩენილი, მომსახურებიდან გამოყოფილიდისკონტირებული ღირებულების თანხისა (0 ლარი), და ძირითადი საშუალების ნარჩენიღირებულების (7500 ლარი) ჯამზე ნაკლები, მეიჯარე ვალდებულია ავტომობილის მიწოდებითმიღებული თანხის (6000 ლარი) ნაცვლად 2015 წლის ერთობლივ შემოსავალში ჩართოს 7500ლარი. ამასთან, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი გაანულოს და ჯგუფისღირებულება 7550 ლარი გამოქვითოს აღნიშნული წლის ერთობლივი შემოსავლიდან.

 30 მარტი
2010

,,საბაჟო დეკლარაციის სახეების, ფორმების, შევსების, წარდგენის, დაბრუნების, შეცვლის, რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის ელექტრონული დამუშავების სისტემის გამოყენებით, ზეპირი დეკლარირებით ან სხვა მოქმედებების განხორციელებით საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის, ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის ფორმისა და შევსების, საფოსტო გზავნილის დეკლარაციის ფორმისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციების და საბაჟო დეკლარირების კლასიფიკატორის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1232 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


,,საბაჟო დეკლარაციის სახეების, ფორმების, შევსების, წარდგენის, დაბრუნების, შეცვლის, რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის ელექტრონული დამუშავების სისტემის გამოყენებით, ზეპირი დეკლარირებით ან სხვა მოქმედებების განხორციელებით საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის, ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის ფორმისა და შევსების, საფოსტო გზავნილის დეკლარაციის ფორმისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციების და საბაჟო დეკლარირების კლასიფიკატორის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1232 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(სსმ III, 05.03.2010 № 24 მუხ.359)

რეგისტრირებულია
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
230.210.000.22.033.014.302საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N 159
2010 წლის 5 მარტი ქ. თბილისი

,,საბაჟო დეკლარაციის სახეების, ფორმების, შევსების, წარდგენის, დაბრუნების, შეცვლის,  რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის ელექტრონული დამუშავების სისტემის გამოყენებით, ზეპირი დეკლარირებით ან სხვა მოქმედებების განხორციელებით საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის, ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის ფორმისა და შევსების, საფოსტო გზავნილის დეკლარაციის ფორმისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციების და საბაჟო დეკლარირების კლასიფიკატორის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1232 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1.  ,,საბაჟო დეკლარაციის სახეების, ფორმების, შევსების, წარდგენის, დაბრუნების, შეცვლის,  რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის ელექტრონული დამუშავების სისტემის გამოყენებით, ზეპირი დეკლარირებით ან სხვა მოქმედებების განხორციელებით საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის, ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის ფორმისა და შევსების, საფოსტო გზავნილის დეკლარაციის ფორმისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციების და საბაჟო დეკლარირების კლასიფიკატორის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1232 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., N169, მუხ. 1881) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
1. ბრძანების პირველი მუხლის “ა” ქვეპუნქტით დამტკიცებული ,,საბაჟო რეჟიმების (გარდა ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმისა და საბაჟო-სავაჭრო თანამშრომლობის მონაწილის მიერ ან მისი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლისა, რომლის მიმართაც დადგენილი წესით ხორციელდება გამარტივებული საბაჟო კონტროლი) აგრეთვე რეექსპორტის შესაბამისად გაცხადებულ საქონელზე სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციის ფორმის შევსების, წარდგენის, დაბრუნების, შეცვლის და რეგისტრაციის წესების შესახებ” ინსტრუქციის (დანართი N1):
ა) მე-8 მუხლის მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“17. გრაფა 16. ,,წარმოშობის ქვეყანა” - გრაფაში ჩაიწერება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის ნაწილი 3-ის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, რომელთაც წარმოშობის განსხვავებული ქვეყნები აქვთ, გრაფაში ჩაიწერება ,,სხვადასხვა”, ხოლო თუ დეკლარაციის ძირითადი ფურცლის 34-ე გრაფაში მითითებულია “999”, მე-16 გრაფაში საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელების ნაცვლად აღინიშნება “999”.”;
ბ) მე-8 მუხლის 35-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“35.  გრაფა 34 ,,წარმოშობის ქვეყნის კოდი” - გრაფაში აღინიშნება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის ნაწილი 3-ის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ წინმსწრები საბაჟო დეკლარაციის 34-ე გრაფაში აღნიშნულია “999”, მაშინ გრაფაში ჩაიწერება “999”.”;
გ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:      
“მუხლი10. 
გრაფები 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 54, A, B, C ივსება საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების (იმპორტის) საბაჟო რეჟიმში დეკლარირებისას სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი ექცევა ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში უკან დაბრუნების პირობით, მაშინ 31-ე გრაფაში ჩაიწერება სიტყვები: ,,დაბრუნების პირობით”.”;
დ) მე-11 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 101 პუნქტი:
“101. გრაფა 44 ,,დამატებითი ინფორმაცია” _ გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის ნაწილი 11-ის შესაბამისად. თუ საქონელი არ გადაადგილდება აღრიცხვის მოწმობით, გრაფაში აღინიშნება საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალების (ნიშნის) კოდი (420 ან 421) კლასფიკატორის ნაწილი 11-ის შესაბამისად, ხოლო დეკლარაციის უკანა გვერდზე მიეთითება საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალების (ნიშნის) ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების (ლუქის) მითითებისას, იმ შემთხვევაში, თუ მათი ნომრები აღებულია თანმიმდევრობით, მიეთითება პირველი და ბოლო ნომერი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით.”;
2. ბრძანების პირველი მუხლის “პ ქვეპუნქტით დამტკიცებული “საბაჟო დეკლარირების კლასიფიკატორის” (დანართი N15)

“ნაწილი 11. საქონლის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განხორციელებისათვის საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტებისა და საქონელთან დაკავშირებით სხვა საჭირო ინფორმაციის კლასიფიკატორი” ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ნაწილი 11.  საქონლის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციების  განხორციელებისათვის საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტებისა და საქონელთან დაკავშირებით სხვა საჭირო ინფორმაციის  კლასიფიკატორი
 

 3. ბრძანების პირველი მუხლის “უ” ქვეპუნქტით დამტკიცებული “ს.ს.ი.პ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებების სარეგისტრაციო სამსახურებში განთავსებული საბაჟო ორგანოების საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განმახორციელებელი ჯგუფების განლაგების ადგილებში საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების (იმპორტის) საბაჟო რეჟიმში გაცხადებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო დეკლარაციის შევსების, წარდგენის და რეგისტრაციის წესების შესახებ”  ინსტრუქციიის (დანართი N20):
ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის “ა” და “ე” ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნას;
ბ) მე-2 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“ბ) “საქონელი” ან “ავტოსატრანსპორტო საშუალება” _ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება;”;   
გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“მუხლი3.
1. დეკლარაციის წარდგენა ხდება საქართველოს საბაჟო კოდექსის 61-ე მუხლით დადგენილ ვადებში, რომელიც აითვლება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 20 დეკემბრის N1764 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად გამოწერილი “საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობისათვის” მინიჭებული “D” ნომრის გასწვრივ მითითებული თარიღიდან.
2. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საბაჟო საწყობში დროებითი დასაწყობების შემთხვევაში დეკლარაციის წარდგენის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვადა გაიზრდება დროებითი შენახვის ვადით და შეადგენს არა უმეტეს:
ა) ზოგადი დეკლარირებიდან 90 კალენდარულ დღეს, თუ საქონელი შემოტანილია საზღვაო გზით;
ბ) ზოგადი დეკლარირებიდან 65 კალენდარულ დღეს, თუ საქონელი შემოტანილია სხვა გზით.”;
დ) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 პუნქტი:
“8. TIR-წიგნაკით გადაადგილებული გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალების მეშვეობით შემოტანილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში, ამოიბეჭდება დასრულებული დეკლარაციის დამატებითი ეგზემპლარი, რომელიც გადაეცემა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლს.”.  
4. ბრძანების პირველი მუხლის “ყ” ქვეპუნქტით დამტკიცებული “ს.ს.ი.პ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებების სარეგისტრაციო სამსახურებში განთავსებული საბაჟო ორგანოების საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განმახორციელებელი ჯგუფების განლაგების ადგილებში საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში გაცხადებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო დეკლარაციის შევსების, წარდგენის და რეგისტრაციის წესების შესახებ” ინსტრუქციის (დანართი N24) მე-2 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“ბ) ”საქონელი” ან “ავტოსატრანსპორტო საშუალება” _ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასაქონლო პოზიციებში აღწერილი და კლასიფიცირებული მექანიკური სატრანსპორტო
საშუალება;”.
5. ბრძანების პირველი მუხლის “შ” ქვეპუნქტით დამტკიცებული “ს.ს.ი.პ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებების სარეგისტრაციო სამსახურებში განთავსებული საბაჟო ორგანოების საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განმახორციელებელი ჯგუფების განლაგების ადგილებში საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმში გაცხადებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო დეკლარაციის შევსების, წარდგენის და რეგისტრაციის წესების შესახებ” ინსტრუქციის (დანართი N25):
ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნას;
ბ) მე-2 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“ბ) ”საქონელი” ან “ავტოსატრანსპორტო საშუალება” _ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704 , 8705 და 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება;”.
6. ბრძანების პირველი მუხლის “ჩ” ქვეპუნქტით დამტკიცებული “ს.ს.ი.პ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებების სარეგისტრაციო სამსახურებში განთავსებული საბაჟო ორგანოების საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განმახორციელებელი ჯგუფების განლაგების ადგილებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საქონლის რეექსპორტის საბაჟო დამუშავების ოპერაციის გამოყენებისას საბაჟო დეკლარაციის შევსების, წარდგენის და რეგისტრაციის წესების შესახებ” ინსტრუქციის (დანართი N26):
ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის “ე” ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნას;
ბ) მე-2 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 “ბ) “საქონელი” ან “ავტოსატრანსპორტო საშუალება” _ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია)  სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება;”.
მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.30 მარტი
2010

საქონლის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განხორციელებისათვის საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტებისა და საქონელთან დაკავშირებით სხვა საჭირო ინფორმაციის კლასიფიკატორი


დოკუმენტის კოდი ASYCUDA-ში

დოკუმენტის დასახელება

001

საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა

002

ხელშეკრულება

003

შესყიდვის დოკუმენტი (ინვოისი ან სხვა საანგარიშ-სწო-რებო დოკუმენტი)

004

სატრანსპორტო ზედნადები

005

კონოსამენტი

006

მანიფესტი

007

TIR-წიგნაკი

008

ერთჯერადი ან გენერალური მინდობილობა, ხელშეკ-რუ-ლება ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი წარმომადგენლის უფლებამოსილების შესახებ

009

დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ლიცენზია

010

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა

011

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

012

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

013

შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

014

ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიაქტიული ნივთიერებების, რადიაქტიული ნარჩენების, მინერალების (წიაღისეულის), რომლებისგანაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ბირთვული მასალების მიღება, ყველაფრის, რაც დამზადებულია ბირთვული მასალისაგან ან რადიაქტიული ნივთიერებისაგან ან შეიცავს მათ, როგორც შემადგენელ ნა-წილს, აგრეთვე ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუების ექსპორტის, იმპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

015

,,გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორის და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ¨ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის ნებართვა

016

იარაღისა და საბრძოლო მასალის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

017

უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვა.

018

იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის (გარდა ექსპორტ-იმპორტის, ტრანზიტისა და რეექსპორტისა) ნებართვა

019

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

020

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა

021

არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვა

022

საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვა

023

დსთ-ს ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოებული საქონლის რეექსპორტის ნებართვა (შესაბამისი ქვეყნის უფლება-მოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაცემული)

024

ხე-ტყის ექსპორტისას – ხე-ტყის კანონიერების ან/და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

025

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერილობითი დასკვნა საქონლისათვის ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების შესახებ

026

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერილობითი დასკვნა საქონლისათვის გრანტის სტატუსის მინიჭების შესახებ

027

საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი

028

იოდირებული მარილისა და სხვა ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების  შესაბამისობის სერტიფიკატი

030

ფიტო-სანიტარული სერტიფიკატი

031

ვეტერინარული სერტიფიკატი

034

საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების (იმპორტის) საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

035

საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

036

საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

037

საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

039

სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (სსაფ) – ნავთობპროდუქტების იმპორტის დროს

040

საქონლის სპეციფიკაცია

041

საბანკო გარანტია

042

ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი

043

სახელმწიფო ხაზინის ცნობა სახელმწიფო ხაზინაში გარანტიის სახით სათანადო თანხის (დეპოზიტის) შეტანის თაობაზე

045

საქონლისა და/ან სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო კონტროლის ქვეშ დროებითი შენახვის განაცხადი

046

სამკურნალო საშუალებების საბაჟო აღნუსხვის ფორმა

047

საბაჟო გადასახდელების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

049

შეფუთვის ფურცელი

050

ექსპერტიზის აქტი

051

საქონლის დათვალიერების აქტი

052

საქონლის სინჯის (ნიმუშის) აღების აქტი (ოქმი)

053

ჯარიმის გადახდის დოკუმენტი

054

სასამართლოს დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ

055

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

056

წერილი

057

განცხადება

058

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი

062

საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

063

საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

064

საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოქცევის საბაჟო დეკლარაცია

065

ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაცია

067

საფოსტო გზავნილის დეკლარაცია CN 22

068

საფოსტო გზავნილის დეკლარაცია CN 23

069

გამარტივებული საბაჟო დეკლარაცია

070

საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული, იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის მიმართ გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგი

071

მოქალაქის სამგზავრო დოკუმენტის (პასპორტის) სტიკერიანი ფურცლის სათანადოდ დამოწმებული ასლი

072

სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია ფორმა N 3

073

სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია ფორმა N 4

200

ავტომანქანის სახელმწიფო N

201

რკინიგზის ვაგონი, N

202

თვითმფრინავი, რეისი N

203

გემი, რეისი N

204

კონტეინერი, N

210

წინმსწრები დეკლარაციის N: A-

300

ავტომანქანის მარკა

330

მედიკამენტის დასახელება

333

სიგარეტების დასახელება და რაოდენობა, კოლოფი

340

აქციზური მარკების ნომრები 

341

საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმი

342

საბაჟო შეტყობინება

345              

აწონვის ქვითარი

420

საბაჟო ორგანოს მიერ დადებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალება (ნიშანი)

421

დეკლარანტის (წარმომადგენლის), არასაბაჟო ორგანოს ან სხვა პირის მიერ დადებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალება (ნიშანი)

444

დამატებითი ინფორმაცია საქონელზე

445

წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილება

446

სასაქონლო ზედნადები

 

 10 თებერვალი
2010

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N 36–N 15 2010 წლის 26 იანვარი ქ. თბილისი


საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი
ბრძანება N 36–N 15
2010 წლის 26 იანვარი ქ. თბილისი

„მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი ფიზიკურიპირისათვის საქართველოს რეზიდენტობის მინიჭების
წესის დამტკიცების თაობაზე“საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 19ნოემბრის N 756–N216 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლისმე–4 პუნქტის თანახმად, ვბრძანებთ:
მუხლი 1. „მნიშვნელოვანიქონებით უზრუნველყოფილი ფიზიკური პირისათვის საქართველოს რეზიდენტობის მინიჭებისწესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოსიუსტიციის მინისტრის  2009 წლის 19 ნოემბრის N 756 –N 216 ერთობლივიბრძანებით (სსმ III, 19.11.2009  N 142  მუხ. 1657) დამტკიცებულ წესშიშეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. მე–3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ამ წესის მე–5 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაშისაქართველოს რეზიდენტობის მოსაპოვებლად ფიზიკური პირი პირადად, უფლებამოსილიწარმომადგენლის ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საინვესტიციო რისკებისმართვის სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) მეშვეობით, განცხადებით (დანართი N3)მიმართავს შემოსავლების სამსახურს, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულიშემთხვევისა. “.
2. მე–4 და მე–5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. საქართველოს რეზიდენტობის მისანიჭებლადწარმოსადგენი დოკუმენტები
საქართველოს რეზიდენტობის მისაღებად ფიზიკურმა პირმა, მისმა უფლებამოსილმაწარმომადგენელმა ან სააგენტომ შემოსავლების სამსახურში განცხადებასთან ერთად უნდაწარადგინოს:
ა) პირადობის/ბინადრობის მოწმობა და დოკუმენტები, პრომლებიც ადასტურებენ, რომფიზიკური პირის ქონება აღემატება 3 მილიონ ლარს ან მისი წლიური შემოსავალი ბოლო 3წლის განმავლობაში აღემატება 200 000 ლარს; ან
ბ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ფიზიკური პირის ქონება აღემატება 3მილიონ ლარს ან მისი წლიური შემოსავალი ბოლო 3 წლის განმავლობაში აღემატება 200000 ლარს და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ფიზიკური პირი საქართველოშიარსებული წყაროდან იღებს შემოსავალს.
 
მუხლი 5. საქართველოს რეზიდენტობისმინიჭების პირობები
ფიზიკურ პირს საქართველოს რეზიდენტობა ენიჭება იმ შემთხვევებში, თუ:
ა) ფიზიკური პირი მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი პირია და აქვს ბინადრობისნებართვა/საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა; ან
ბ) ფიზიკური პირი მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი პირია და ადასტურებს, რომ საქართველოშიარსებული წყაროდან იღებს შემოსავალს, რომლის მისაღებ ოდენობას განსაზღვრავსშემოსავლების სამსახური.“.
3. მე–6 მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. შემოსავლების სამსახური განიხილავს საქართველოს რეზიდენტობის მაძიებელიფიზიკური პირის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ან სააგენტოს მიერ წარდგენილდოკუმენტებს და:
ა) ხარვეზის არარსებობის და ამ წესის მე–5 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულშემთხვევაში განცხადების მიღებიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში წარდგინებითმიმართავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრს რეზიდენტის მაძიებლისთვის საქართველოსრეზიდენტობის მინიჭების თაობაზე;
ბ) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში და ამ წესის მე–5 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებული საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლების ოდენობისმისაღებობის შემთხვევაში განცხადების მიღებიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაშიწარდგინებით მიმართავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრს რეზიდენტის მაძიებლისთვისსაქართველოს რეზიდენტობის მინიჭების თაობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემოსავლებისსამსახური რეზიდენტობის მაძიებელ ფიზიკურ პირს უარს ეუბნება საქართველოსრეზიდენტობის მინიჭებაზე;
გ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე ატყობინებს განმცხადებელსდა ხარვეზის აღმოსაფხვნელად განუსაზღვრავს ვადას არა უმეტეს 30 დღისა.“.
4. დანართი N 3 და დანართი N 5 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.  ესბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კ. ბაინდურაშვილი
ზ. ადეიშვილი


         დანართა N 3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
Ministry of Finanse of Georgia
რეზიდენტობის ცნობის მოთხოვნა
Application for Certificate ofResidence
განმცხადებლის მონაცემები/Identificationof Applicant

სახელი, გვარი/ Name

პირადი ნომერი/Identification number
მისამართი/ Address

ვადასტურებ, რომ მოთხოვნის მიზანია რეზიდენტობის ცნობის მიღება
I declare that the application is made for the purpose of claiming theCertificate of Residence


ხელმოწერა/ Signature                                                     თარიღი/Date

 

        დანართა N5

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
Ministry of Finanse of Georgia
რეზიდენტობის ცნობა N 000000
Certificate of Residence N 000000
გაცემულია/Is granted to


პირადი ნომერი/ Identification number
მისამართი:
Address:

ვადასტურებ, რომ პირი არის საქართველოს რეზიდენტი საგადასახადო მიზნებისათვის
I certify that the person is resident of Georgia for tax purposes.


მინისტრის  ხელმოწერა/Minister ‘s Signature                 თარიღი/Date

სფს–ის რეგისტრაციის ნომერი:
დამკვეთი:
დამამზადებელი:

 30 დეკემბერი
2009

მოგილოცავთ დამდეგ ახალ 2010 წელს. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. კეთილი სურვილებით ”NP Consulting”.


მოგილოცავთ დამდეგ ახალ 2010 წელს. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. კეთილი სურვილებით ”NP Consulting”.


18 ნოემბერი
2009

სიახლეები


,,გადახდისწყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესისშესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008წლის 10 იანვრის N22 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(სსმ III, 06.11.2009 წ., N 137 მუხ.1583) 
რეგისტრირებულია
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
200.250.000.22.033.013.741

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N 718
2009 წლის 5 ნოემბერი  ქ. თბილისი

,,გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადებისდეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცებისთაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N22 ბრძანებაშიცვლილებების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიულიაქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად,ვბრძანებ:
 მუხლი 1. „გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის ფორმისადა მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოსფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანებაში (სსმ III, 15.01.2008 N5მუხ.67) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები:
 1. ბრძანებით დამტკიცებული ,,გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადებისდეკლარაციის” ფორმა (დანართი N1 ,,ა”, ,,ბ” და ,,გ” დანართებით) ჩამოყალიბდესთანდართული რედაქციით.
 2. ბრძანებით დამტკიცებული  ,,გადახდის წყაროსთან დაკავებულიგადასახადების დეკლარაციის ფორმის შევსების წესის შესახებ” ინსტრუქციის (დანართიN2):
  ა) მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის:
ა.ა) „ე” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,ე) მე-20 უჯრაში _ არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები,რომლებიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარებაგადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (როგორიცაა სტიპენდია, გარდა სახელმწიფოსტიპენდიისა; პენსია, გარდა იმ პენსიისა, რომელიც გაიცემა სახელმწიფო სოციალურიუზრუნველყოფის სისტემაში; საბროკერო კომპანიის მიერ გადასახადის გადამხდელადარარეგისტრირებული პირისათვის გაცემული ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულინამეტი შემოსავალი; ამხანაგობის დასაბეგრი მოგების შესაბამისი წილის მფლობელზე,რომელიც არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში,გაცემული მისი წილის შესაბამისი შემოსავალი; აგრეთვე, სათამაშო ბიზნესის მომწყობპირთა მიერ ფიზიკურ პირებზე გაცემული მოგებები), გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზეგაცემული პროცენტებისა;”.
 ა.ბ) „ზ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,ზ)  22-ე უჯრაში _ ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდისწყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები;”;
ა.გ) „ს” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,ს) 33-ე უჯრა - არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიცარ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, არ ექვემდებარება გადახდისწყაროსთან დაბეგვრას (დახმარება, სწავლის, მკურნალობის ანაზღაურება და სხვა).
  ბ) მე-3 მუხლის ,,ბ” ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგირედაქციით: 
     ,,ბ) მე-2 სვეტში _ განაცემის სახე (ხელფასი, დივიდენდი,პროცენტი, ნივთ-მოგება, მომსახურების ანაზღაურება, სტიპენდია, ამხანაგობისდასაბეგრი მოგების შესაბამისი წილის მფლობელზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებულიგადასახადის გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში, გაცემული მისი წილის შესაბამისიშემოსავალი და სხვა);”.
 გ) მე-4 მუხლის ,,თ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,თ) მე-6 სვეტში – განაცემის სახე (ხელფასი, დივიდენდი, პროცენტი,ნივთ-მოგება, მომსახურების ანაზღაურება, სტიპენდია და ამხანაგობის დასაბეგრიმოგების შესაბამისი წილის მფლობელზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული გადასახადისგადამხდელად საგადასახადო ორგანოში, გაცემული მისი წილის შესაბამისი შემოსავალი დასხვა);”.  
 მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კ. ბაინდურაშვილი21 ოქტომბერი
2009

საგადასახადო კალენდარი


 

 საგადასახადო   კალენდარი

 

 საშემოსავლო გადასახადი


 საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას (გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია)საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით წარადგენენ პირები, რომლებიც:

·                               დაქირავებულ ფიზიკურ პირებს უხდიან ხელფასს, პენსიას (გარდასახელმწიფო სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში გაცემული პენსიისა), სტიპენდიას(გარდა სახელმწიფო სტიპენდიისა);

·                               გაწეულ მომსახურებას უნაზღაურებენ გადასახადის გადამხდელისმოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებს;

·                               შესაბამის თანხებს უხდიან არარეზიდენტებს;

·                               გასცემენ მოგებებს (მათ შორის ნივთმოგებებს);

ფასიანი ქაღალდების საბროკერო კომპანიები, რომლებიცგადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული პირის ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციისშემთხვევაში გასცემენ ასეთი რეალიზაციით მიღებულ ნამეტ შემოსავალს.

დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტში გადახდასექვემდებარება თანხის გაცემისთანავე (განაცემის არაფულადი ფორმით განხორციელებისშემთხვევაში – შესაბამისი თვის ბოლო რიცხვში).

საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე გადასახდელებს იხდის მეწარმე ფიზიკური პირი 2008 წლის დასაბეგრიშემოსავლიდან 20%–იანი განაკვეთით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადის ოდენობით2009 წლის: 15 მაისის ჩათვლით - 25%, 15 ივლისის ჩათვლით – 25%, 15 სექტემბრისჩათვლით – 25%, 15 დეკემბრის ჩათვლით – 25%.


საშემოსავლო გადასახადის 2008 წლის დეკლარაციას 2009 წლის 31 მარტის ჩათვლით წარადგენენ ფიზიკური პირებიდა ამავე ვადაში იხდიან გადასახადს.


პირები, რომლებიც ახდენენ გადახდის წყაროსთან გადასახადისდაკავებას, 2009 წლის 30 იანვრის ჩათვლით წარადგენენ ინფორმაციას 2008 წლისმიხედვით ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხებისა და დაკავებული გადასახადებისშესახებ.

 

 

 მოგების გადასახადი


მოგების გადასახადის 2008 წლის დეკლარაციას მოგების გადასახადის გადამხდელები წარადგენენ 31 მარტისჩათვლით და ამავე ვადაში იხდიან დაზუსტებულ გადასახადს.


მოგების გადასახადის მიმდინარე გადასახდელებს ადასახადის გადამხდელი 2008 წელს ფაქტობრივად დარიცხულიმოგების გადასახადის მიხედვით იხდის 2009 წლის: 15 მაისის ჩათვლით - 25%, 15ივლისის ჩათვლით – 25%, 15 სექტემბრის ჩათვლით – 25%, 15 დეკემბრის ჩათვლით – 25%.

შენიშვნა: თარიღები მითითებულია საგადასახადო ვალდებულებებისშესრულებისათვის დაწესებული ბოლო ვადის გათვალისწინებით.

 

 

 

დღგ-ს  გადასახადი


18% დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ–ის) გადამხდელი ყოველთვიურ დეკლარაციას წარადგენს საანგარიშოთვის მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით და ამავე ვადაში იხდის გადასახადს.

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურიპირისა), ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოსტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებისას, საგადასახადო აგენტი უდაბეგვრის წესითდარიცხულ დღგ–ის გაანგარიშების ფორმას წარადგენს მომსახურების გაწევის თვისმომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით და ამავე ვადაში იხდის გადასახადს.

დღგ–ს გადამხდელად რეგისტრირებული გადამხდელები დამატებულიღირებულების გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციასთან ერთად წარადგენენ, საქართველოსფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის #87 ბრძანების #4 დანართით განსაზღვრულსპეციალურ საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურების რეესტრს და სასაქონლო ნაშთებსსპეციალურ საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურებთან (სსაფ) ერთად ყოველი საანგარიშო თვისმომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით.

დღგ–ს გადამხდელად არარეგისტრირებული გადამხდელები წარადგენენსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის #87 ბრძანების #7 დანართითგანსაზღვრულ სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურის მოძრაობის აღრიცხვისყოველთვიურ დეკლარაციას სსაფ–ებთან ერთად ყოველი საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15რიცხვის ჩათვლით.

 

 


 აქციზის  გადასახადი


აქციზის გადასახადის გადამხდელი (აქციზური საქონლის მწარმოებელი, ბუნებრივი აიროვანიკონდესატის ან/და ბუნებრივი აირის მიმწოდებელი ავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისათვის) ყოველთვიურ დეკლარაციას წარადგენს საანგარიშო თვის მომდევნოთვის 15 რიცხვის ჩათვლით და ამავე ვადაში იხდის გადასახადს.

შენიშვნა: თარიღები მითითებულია საგადასახადოვალდებულებების შესრულებისათვის დაწესებული ბოლო ვადის გათვალისწინებით.

 

 

ქონების გადასახადი


ქონების გადასახადის დეკლარაციას 2009 წლის 1 მაისის ჩათვლით წარადგენსფიზიკური პირი (მათ შორის მეწარმე), სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთებზე, ხოლო თუ მისი ოჯახის წლიური შემოსავალი 2008 წელს აღემატებოდა 40 000ლარს, ასევე სხვა დასაბეგრ ქონებაზეც.

დეკლარაციაში მონაცემები დასაბეგრი მიწის შესახებ შეიტანებამიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო სხვა დასაბეგრი ქონება – წინასაგადასახადო წლის მიხედვით.

ფიზიკურ პირთათვის ქონების გადასახადის (მათ შორის მიწაზე)გადახდის ვადაა - 2009 წლის 16 ნოემბრის ჩათვლით.


ქონების გადასახადის დეკლარაციას საწარმოები/ორგანიზაციებიეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე წარადგენენ 2009 წლის 1აპრილის ჩათვლით და წლიურ გადასახადს (გარდა მიწისა) იხდიან იმავე ვადაში.


საწარმოები/ორგანიზაციები ქონებაზე (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადიs მიმდინარეგადასახდელს გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით იხდიან 2009წლის 15 ივნისის ჩათვლით.

 

 საწარმოები/ორგანიზაციებიმიწაზე ქონების გადასახადს იხდიან 2009 წლის 16 ნოემბრის ჩათვლით.


 

 

  მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის


სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული წყლის რესურსებითსარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელები ყოველწლიურ გაანგარიშებას წარადგენენ2009 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით და ამავე ვადაში იხდიან მოსაკრებელს.


მინერალურ წყლებზე ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვისმოსაკრებლის გადამხდელები კვარტალურ გაანგარიშებას წარადგენენ წიაღით სარგებლობისლიცენზიის მიღებიდან ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით და ამავევადაში იხდიან მოსაკრებელს.


ბუნებრივი რესურსებით (გარდა ტყის ფონდის მერქნული რესურსებისა დამცენარეული არამერქნული რესურსებისა, ნახშირორჟანგისა (გაზი CO2), მინერალურიწყლებისა, სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული წყლის რესურსებისa, გადამფრენიფრინველებისა) სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელები საანგარიშო თვისმომდევნო თვის 14 რიცხვის ჩათვლით იხდიან კუთვნილ მოსაკრებელს.


ნახშირორჟანგზე (გაზი CO2) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვისმოსაკრებლის გადამხდელები მოსაკრებელს იხდიან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიისმიღებიდან საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, ამ პერიოდისგანმავლობაში ლიცენზიიT განსაზღვრული ყოველდღიური ლიმიტის ოდენობით.

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი


წამახალისებელი გათამაშების, სისტემურ–ელექტრონული ფორმისთამაშობის, ლატარიის მომწყობი (ორგანიზატორი) პირები წარადგენენ სათამაშო ბიზნესისმოსაკრებლის კვარტალის დეკლარაციას საანგარიშო კვარტaლის მომდევნო თვის 15 რიცხვისჩათვლით და ამავე ვადაში იხდიან მოსაკრებელს.


კაზინოს (სამორინეს) სათამაშო მაგიდების, სათამაშო აპარატებისა დატოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს მომწყობი (ორგანიზატორი) პირები მოსაკრებელს იხდიანსაანგარიშო კვარტალის დაწყებამდე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელს, მოსაკრებლისგადახდის ნიშნების შეძენის გზით (2008 წლის 31 დეკემბერი; 2009 წლის: 31 მარტი, 30ივნისი, 30 სექტემბერი, 31 დეკემბერი).

შენიშვნა: თარიღები მითითებულია საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებისათვის დაწესებულიბოლო ვადის გათვალისწინებით.

31 აგვისტო
2009

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N471 ,23 ივლისი 2009 წ. “უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრთათვის მიწოდებულ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთის გამოყენების წესის” დამტკიცების თაობაზეუცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრთათვის მიწოდებულ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთის გამოყენების წესი

 

მუხლი 1. 

1. ეს წესი განსაზღვრავს უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის/მომსახურების მიწოდებისას დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთის გამოყენების პირობებს.
2. თუ საქართველოს მთავრობის მიერ რომელიმე უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან მისი წევრებისათვის დადგენილი იქნება განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმი, ასეთი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებზე ან/და მათ წევრებზე ეს წესი არ გავრცელდება.
3. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
) უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობა (შემდგომში - “დიპლომატიური წარმომადგენლობა”) _ უცხო ქვეყნის საელჩო, საკონსულო, საერთაშორისო ორგანიზაციის მისია საქართველოში, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს დიპლომატიური წარმომადგენლობის სტატუსი; 
) უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის და დიპლომატიური მისიის წევრი (შემდგომში _ დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი) _ უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის დიპლომატიური პერსონალი, რომელსაც გააჩნია დიპლომატიური რანგი, ასევე ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის წევრები (გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა) და მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრები;
) უცხოეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი/მომსახურება _ სახელმწიფო გერბები, დროშები, აბრები, ბეჭდები და შტამპები, წიგნები, ოფიციალური ნაბეჭდი მასალები, საკანცელარიო ავეჯი, საკანცელარიო მოწყობილობა, აგრეთვე დიპლომატიური წარმომადგენლობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა საქონელი/მომსახურება, რომელსაც იგი იძენს იმ სახელმწიფოს (საერთაშორისო ორგანიზაციის) დაფინანსებით, რომლის წარმომადგენელიცაა; 
) უცხოეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის და დიპლომატიური მისიის წევრების პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი/მომსახურება _ საქონელი და მომსახურება, რომლებიც დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრს სჭირდება პირადი გამოყენებისა და მოხმარებისათვის, მათ შორის საყოფაცხოვრებო საგნები. პირადი სარგებლობისთვის განკუთვნილი საქონლის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი პირების მიერ პირადი მოხმარებისათვის საჭირო რაოდენობას.

მუხლი 2.

1. დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის ობიექტია:
) საქონლის/მომსახურების მიწოდება, რომელიც განკუთვნილია დიპლომატიური წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისათვის;
) საქონლის/მომსახურების მიწოდება, რომელიც განკუთვნილია დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრების პირადი სარგებლობისათვის.
2. საქონელზე/მომსახურებაზე მიმწოდებლისათვის გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მიზნით დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა და/ან დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა წევრებმა საგადასახადო ორგანოში უნდა წარადგინონშეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების თაობაზე განაცხადიდანართი N1-ის შესაბამისად (შემდგომში - განაცხადი).
3. განაცხადს თან უნდა დაერთოს შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის გადამხდელის მიერ გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ_ფაქტურის (ანგარიშ-ფაქტურების) პირველი ეგზემპლარი (ეგზემპლარები) დაშეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე მიმწოდებლის მიერ გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრიდანართი N2-ის შესაბამისად.
4. განაცხადი საგადასახადო ორგანოს წარედგინება დიპლომატიური წარმომადგენლობის ადგილმდებარეობის მიხედვით დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან (საქონლის/მომსახურების მიწოდების თვიდან) არა უგვიანეს 3 თვისა.
5. დიპლომატიურ წარმომადგენლობას უფლება აქვს წარადგინოს განაცხადი, რომელშიც აგრეთვე ასახული იქნება ამ წარმომადგენლობის წევრების მიერ პირადი სარგებლობისათვის შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მოთხოვნაც. ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრებმაც წარადგინეს განაცხადი.
6. დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის ოჯახის ნებისმიერ სრულწლოვან წევრს უფლება აქვს წარადგინოს განაცხადი, რომელშიც აგრეთვე ასახული იქნება ამ პირის ოჯახის სხვა წევრთა მიერ პირადი სარგებლობისათვის შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მოთხოვნაც. 
7. განაცხადი ივსება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. განაცხადის ინგლისურ ენაზე შევსების შემთხვევაში მას უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
8. საგადასახადო ორგანო განიხილავს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან/და დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის მიერ წარდგენილ განაცხადს და:
) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 71- მუხლით დადგენილი წესით;
) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე 3 დღის განმავლობაში წერილობით ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15 დღის ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
9. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული ვადის დენა შეჩერებულად ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე. 
10. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული ვადის გასვლამდე, საგადასახადო ორგანოს მიერ განაცხადის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, განაცხადი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.
11. განაცხადის მიხედვით დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება საქართველოში ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილ ანგარიშებზე.

მუხლი 3.

1. დღგ-ის გადამხდელი, რომელიც საქონელს/მომსახურებას აწვდის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას (დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრს), დიპლომატიური წარმომადგენლობის (დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის), მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია მიწოდებულ საქონელზე/მომსახურებაზე დადგენილი წესით გამოწეროს და სრულად შეავსოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. ამასთან, თუ მყიდველი დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრია _ საიდენტიფიკაციო ნომრის სტრიქონზე შეიტანოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის მიერ მის სახელზე გაცემული პირადობისა და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი, ხოლო საიდენტიფიკაციო ნომრის ამსახველი სტრიქონის შეუვსებლად დარჩენილ უჯრედებში უნდა ჩაიწეროს “X”.
2. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან/და ამ წარმომადგენლობის წევრების მომართვის საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს წერილობითი შეტყობინება გაუგზავნოს იმ  დღგ-ის გადამხდელებს, რომლებიც  დიპლომატიური წარმომადგენლობისათვის, ამ წარმომადგენლობის წევრებისათვის ახორციელებენ საქონლის (ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზისწყლის) ან მომსახურების (კავშირგაბმულობის, დაცვის და სხვა) რეგულარულად ან უწყვეტად მიწოდებას. აღნიშნული შეტყობინების საფუძველზე დღგ-ის გადამხდელები, რომლებიც ახორციელებენ ასეთი საქონლის მიწოდებას/მომსახურების გაწევას, ვალდებულნი არიან კალენდარული წლის განმავლობაში მიწოდება განახორციელონ დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით.

 

 

 

 

      
სხვადასხვა
ქ.თბილისის სხვადასხვა ფორმატის მაღაზიათა ბაზრის მარკეტინგული კვლევა ...

 
მშენებლობა
ქ. თბილისის საოფისე -კომერციული ფართების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა ...

 
სამომხმარებლო ბაზრები
ქ. თბილისის "ეკონომ" კლასის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა ...

 
სხვადასხვა
ქ. თბილისის სავაჭრო ცენტრების და სხვა და სხვა ფორმატის სავაჭრო ობიექტების მარკეტინგული კვლევა ...

 
უძრავი ქონება
ქ. თბილისის არასასურსათო და შერეული ტიპის ბაზრობების მარკეტინგული კვლევა ...

 
ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმა - ტიპოგრაფიის შექმნა ...

 

ძებნა
სიახლეების გამოწერა

     
მთავარი ჩვენს შესახებ მომსახურება კვლევები უკუკავშირი საიტის რუკა
© NP Consulting 2006. All Rights Reserved Created by EPD